Ноября 2019 Декабря 2019
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Інформація для викладачів

Еще статьи...

Науково-методична проблема:

«Створення освітнього простору для соціалізації особистості громадянського суспільства  на основі розвитку творчого та духовного потенціалу учасників педагогічного процесу в умовах Школи випереджаючої освіти для сталого розвитку»

на  ІІ концептуально-діагностичному етапі.

У відповідності до цього  планується проведення таких методичних заходів:

 • Педагогічна рада  «Особистісно зорієнтоване навчання як чинник соціалізації особистості».

 • Педагогічна рада “Педагогічно-виховні та соціальні проекти як засіб формування активної життєвої позиції учнів”.

 • Психолого-педагогічні семінари  «Психологічне підґрунтя створення особистісно зорієнтованого освітнього середовища», «Психологічні механізми стимуляції життєвої активності особистості»

 • Методичний семінар «Сучасні прийоми та методи формування активної життєвої позиції учнів».

 • Методичні  місячники «Реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчальному процесі для формування активної життєвої позиції учнів»,  «Реалізація педагогічно-виховних та соціальних проектів в виховній  роботі  та позаурочний час як засіб розвитку життєвої активності школярів».

Продовжується робота над експериментальною проблемою:

«Створення системи розвитку духовного потенціалу учасників педагогічного процесу Школи особистісного зростання».

У 2016 – 2017 н.р. педагогічний колектив продовжить роботу  над  науково-методичним проектом за темою: «Створення освітнього простору для соціалізації особистості громадянського суспільства  на основі розвитку творчого та духовного потенціалу учасників педагогічного процесу в умовах Школи випереджаючої освіти для сталого розвитку» на ІІ концептуально-діагностичному та продовжить роботу над експериментальною проблемою  «Створення системи розвитку духовного потенціалу учасників педагогічного процесу Школи особистісного зростання» на ІІ практично коригуючому етапі. Виходячи з аналізу роботи школи за минулий рік та програми діяльності по науково-методичній та експериментальній проблемі, у новому навчальному році робота педагогічного колективу колегіуму буде спрямована на вирішення таких завдань:

 • Ø Продовжити  роботу над  науково-методичним проектом «Створення освітнього простору для соціалізації особистості громадянського суспільства  на основі розвитку творчого та духовного потенціалу учасників педагогічного процесу в умовах Школи випереджаючої освіти для сталого розвитку» на ІІ концептуально-діагностичному етапі
 • Ø Продовжити роботу над експериментальною проблемою “Створення системи розвитку духовного потенціалу учасників педагогічного процесу Школи особистісного зростання” на ІІ практично коригуючому етапі.
 • Ø Спрямувати систему методичної роботи на розв’язання основних завдань відповідних етапів роботи над вищезазначеними темами науково-методичного проекту та експериментальної проблеми, а саме:

 

 • Забезпечення роботи творчих груп по розробці концептуальних положень для реалізації проекту;
 • Діагностування психолого-педагогічного статусу учнів різних вікових груп,
 • Продовження роботи психолого-педагогічних семінарів з проблеми  освіти для соціалізації особистості;
 • Проведення методичних заходів, спрямованих на опанування теоретичних питань ключової проблеми.
 • Відпрацювання експерименту по «Створенню системи розвитку духовного потенціалу учасників педагогічного процесу Школи особистісного зростання»
  • Відпрацювання проектів в системі управлінської діяльності колегіуму.
  • Продовження відпрацювання інноваційних  технологій.
  • Оновлення діагностичного інструментарію для психолого-педагогічного супроводу соціальної адаптації, творчого та духовного зростання колегіантів;
  • Продовження проведення моніторингового супроводу соціального, творчого та духовного зростання колегіантів;

 

 • Ø Навчально-виховний процес в початковій та середній школі продовжувати будувати  на основі Нових стандартів початкової, базової та повної загальної освіти;
 • Ø Систему виховної роботи в колегіумі будувати на основі проектної педагогіки у відповідності до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та з урахуванням головних завдань по соціалізації особистості;
 • Ø Здійснювати корекційну роботу в виховному процесі шляхом  забезпечення  моніторингового супроводу виховного процесу з  використанням діагностичного та корекційного інструментарію комп’ютерного комплексу «Універсал»;
 • Ø Сприяти подальшому розвитку духовної, творчо обдарованої, життєво компетентної,  інтелектуально-розвиненої особистості громадянина України шляхом:
 • удосконалення системи управління та контролю за організацією навчально-виховної діяльності у Школі повного дня в форматі творчості, самостійного пошуку, індивідуалізації та суспільно-корисної діяльності;
 • оптимізація тематики спецкурсів, елективних курсів відповідно до профілів навчання    з метою удосконалення системи допрофільного та профільного навчання, роботи з обдарованою дитиною;
  • проведення діагностики рівня розвитку духовного та творчого потенціалу учнів та їх навчальних досягнень, відстеження показників по становленню позитивної Я - концепції
  • удосконалення педагогічного супроводу діяльності органів класного учнівського самоврядування шляхом організації та проведення творчих звітів;
  • здійснення психологічного супроводу за  розвитком особистості учнів на кожному віковому етапі, створенню умов для формування у них мотивації до самовиховання та саморозвитку;
  • забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на підставі його психолого-педагогічного  вивчення.

 

 • Ø Накопичувати досвід роботи колективу колегіуму  з питань соціалізації особистості та розвитку духовного потенціалу учасників навчально-виховного процесу в умовах школи випереджаючої освіти для сталого розвитку шляхом:

-       участі в  конференціях, семінарах,  виставках педагогічних досягнень,

-       публікацій в педагогічній пресі та на освітянських сайтах,

-       видання методичних збірок, брошур з досліджуваних питань.

ГАРМОНІЗАЦІЯ ХАРАКТЕРУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ШЛЯХОМ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Сьогодні перед педагогами і психологами гостро стає проблема психологічної профілактики дисгармоній характеру сучасної молоді, які проявляються в емоційній неврівноваженості, егоцентризмі, агресивності, слабовіллі, жадібності, безвідповідальності і стають причинами психологічних проблем юнаків та  дівчат.

З метою гармонізації характеру учнівської молоді нами розроблений інноваційний спецкурс, спрямований на гармонізацію характеру старшокласників шляхом духовно-морального розвитку особистості, формування моральних ставлень до інших людей, до себе, до праці, до світу в цілому. Спецкурс поєднує лекції, дискусії, психотренінгові вправи, рольові ігри, що спрямовані на засвоєння духовних цінностей, формування духовно-моральних якостей. Спецкурс включає 12 тематичних занять (по 6 теоретичних, 6 психотренінгових занять).

Метою гармонізації характеру є розвиток духовно-моральної саморегуляції – здатності управляти своїми емоціями й діями, керуючись моральними принципами: збереження миру, любові, взаємоповаги; дотримання принципів помірності й позитивності в усіх життєвих проявах.

Завданнями спецкурсу виступають: 1. Актуалізація психологічних знань, розвиток здатності до самопізнання. 2. Самоусвідомлення позитивних і негативних рис. 3. Усвідомлення зв'язку між дисгармоніями характеру і наявністю психологічних проблем. 4. Формування мотивації духовно-морального самовдосконалення. 5. Розвиток рефлексії, совісті, відповідальності, здатності до морального вибору, до свідомого визнання своїх помилок. 6. Формування позитивного мислення, позитивних почуттів. 7. Набуття досвіду самовиховання характеру, навичок моральної поведінки. 8. Систематизація знань, рефлексія отриманого досвіду.

Спецкурс був впроваджений в якості факультативу для учнів10-х класів загальноосвітніх шкіл міст Прилуки, Києва й Білої Церкви. Для оцінки ефективності спецкурсу була проведена психодіагностика рис характеру учнів до й після відвідування факультативу протягом року. Для порівняння результатів також було проведено два аналогічних психодіагностичних зрізи у контрольній групі (серед тих учнів, хто не відвідував спецкурсу).

Результати даного експерименту є досить показовими і свідчать про зростання в експериментальній групі показників моральних якостей (альтруїзму, відповідальності, чесності, доброзичливості, емпатії), вольових якостей (організованості, стресостійкості), а також креативності, толерантності, оптимістичності. Значно знизився рівень таких негативних рис як агресивність, лицемірство, екстернальність, корисливість, психічна збудливість та невротичність.

В експериментальній групі кількість осіб, з низьким рівнем гармонійності характеру значно знижується (на 16 %), а в контрольній залишається майже незмінною. Проте, кількість учнів з високим рівнем гармонійності характеру в експериментальній групі зростає (на 14 %), а в контрольній знижується (на 10 %). Це наштовхує на висновок: якщо людина свідомо не займається духовно-моральним самовихованням, то в неї автоматично гальмується особистісний розвиток, що знижує гармонійність характеру.

Отже, гармонізація характеру відбувається завдяки довільному спрямуванню особистості в русло духовно-морального саморозвитку.

Наприкінці навчального року нами було проведено опитування психологів, які проводили спецкурс. Усі психологи підтверджують його корисність і доцільність, відзначаючи, що старшокласники брали активну участь у тренінгах і рольових іграх. Також, серед психологів неодноразово лунають проблемні питання щодо невистачання часу на психологічні заняття, адже у навчально-виховному плані освітніх закладів відсутня необхідна кількість годин на психологічну роботу з учнями.

Найбільшу зацікавленість у старшокласників викликали такі теми як:

-       Моральні  ставлення  людини – основа   її гармонійного  характеру.

-       Самоаналіз результатів психодіагностики рис характеру.

-       Саморозвиток духовно-моральних, вольових, креативних і комунікативних якостей.

-       Усвідомлення рис характеру, які допомагають міжособистісному спілкуванню.

-       Особливо сподобалися психологічні рекомендації та практичні вправи щодо набуття навичок відновлення після стресу.

Отже, виходячи з вираженої зацікавленості проблемами морального змісту, можемо відзначити досить розвинуту мотивацію старшокласників до самопізнання, що є проявом їх психологічної готовності до духовно-морального саморозвитку.

Найбільш дискусійними були теми:

-  Що таке саморозвиток, духовно-моральне самовдосконалення?

-  Критерії гармонійного характеру.

-  Совість і мораль; брехливість і чесність; питання цнотливості, сріблолюбства, гордині.

-  Боротьба з пристрастями, розвиток моральних чеснот, сили волі, позитивного мислення.

Дискусійність означених питань означає зону найближчого особистісного розвитку старшокласників, а саме: визначення системи духовно-моральних цінностей та критеріїв конструктивної поведінки людини. Тобто, мотивація саморозвитку в учнів сформована, але моральних орієнтирів для її реалізації не вистачає.

Найбільш складними для учнів була тема:

-           Дисгармонії характеру як актуальна проблема сучасної людини (адже, на думку старшокласників сучасна молодь не має дисгармоній характеру).

Неусвідомленість сутності дисгармоній характеру свідчить про низький рівень моральної самосвідомості учнів. Високий рівень его-захісних психологічних механізмів (самовиправдання власних помилок і негативних рис) ускладнює міжособистісні взаємини юнаків та дівчат. Тому сьогодні доцільно спрямовувати психолого-педагогічний вплив на формування у старшокласників рефлексії, самокритичності, мотивації саморозвитку, розуміння дихотомічної природи добра і зла, на боротьбу з власною недосконалістю.

Отже, актуальним завданням сучасної освіти є створення психолого-педагогічних умов духовно-морального оздоровлення молоді. Значна увага має приділятися формуванню світогляду юнаків та дівчат на основі духовно-моральних цінностей, що сприяє зміцненню духовних сил  і гармонізації характеру.

Якщо ваш заклад зацікавлений у тому, щоб запровадити спецкурс гармонізації характеру, ми можемо найближчим часом вислати Вам електронну книгу з повним змістом спецкурсу (теоретичних і практичних занять).

 

Дякую за увагу.

 

Павлик Наталія Василівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

 

                                                          НОВИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПРОЕКТ

 З 2015 року  школи Дніпропетровської області почали роботу над науково-педагогічним проектом

«Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

В рамках цього проекту у 2015 – 2016 н.р. педагогічний колектив колегіуму розпочне роботу над  науково-методичним проектом за темою: «Створення освітнього простору для соціалізації особистості громадянського суспільства  на основі розвитку творчого та духовного потенціалу учасників педагогічного процесу в умовах Школи випереджаючої освіти для сталого розвитку» на І підготовчому етапі та продовжить роботу над експериментальною проблемою  «Створення системи розвитку духовного потенціалу учасників педагогічного процесу Школи особистісного зростання» на ІІ практично коригуючому етапі.

 

Подробнее...

Про підсумки проведення місячника

«Щодо дотримання законодавства про загальну середню освіту»

 

 

Завданнями місячнику «Щодо дотримання законодавства про загальну середню освіту» було – контроль за охопленням навчанням учнів, профілактики бродяжництва і правопорушень.

В ходу місячника адміністрацією та класними керівниками проаналізовано стан відвідування учнями колегіуму. Учнів, що не відвідують уроків без поважних причин не виявлено. Рейди «Урок», які щодня проводять соціальний педагог, учні чергового по колегіуму класу, показали, що окремі учні запізнюються на перший урок. З даними учнями та їх батьками  проведена індивідуальна роз’яснювальна робота, оформлено «Блискавки». Результатом такої роботи стало зменшення запізнень.

Подробнее...