Июня 2020 Июля 2020
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Самоаналіз уроку вчителем.

Основні вимоги до самоаналізу: місце уроку, що розбирається, у сис­темі уроків з досліджуваної темі, обґрунтування освітньої й виховної цілей уроку й виконання наміченого плану уроку, характеристика класу й мотивація відбору навчального матеріалу для даного уроку, психоло­гічна й педагогічна оцінка системи навчальних завдань і вправ, вико­наних учнями на уроці, оцінка розвитку самостійного мислення учнів на уроці. Мотивація вибору методів уроку, оцінка відповідності даних методів цілям і змісту уроку, виконанню поставлених завдань, задо­воленість або незадоволеність учителем уроком (його окремими час­тинами); заходи, намічені вчителем щодо усунення недоліків, оцінка й обґрунтування досягнутих на уроці результатів. Самооцінка як одна з умов творчої праці вчителя.

 

Пам'ятка-алгоритм для самоаналізу уроку

1. Який був задум уроку й чому?

Яке місце уроку в темі, розділі, курсі? Як він пов'язаний із попе­редніми, на що в них опирається? Як він працює на наступні уроки, теми, розділи? Як були враховані особливості уроку, його специфіка? Як був визначений тип уроку й чому?

Які особливості учнів були враховані при підготовці до уроку й чому?

Які завдання ставилися на уроці й вирішувалися й чому?

Чому була вибрана саме така структура уроку?

Обґрунтування ходу уроку, діяльність учителя й учнів. Чому був зроблений акцент саме на даному змісті, обраний саме такий зміст ме­тодів, засобів і форм навчання? Як здійснювався диференційований підхід до учнів на уроці? Як здійснювалося управління навчальною діяльністю школярів (стимулювання, організація, контроль, оцінка, робота над помилками й чому)?

Які умови були створені для проведення уроку {навчально-ма­теріальні, психологічні, гігієнічні, естетичні). Як здійснювалася еко­номія часу?

2. Чи були відхилення від цього плану в ході уроку, якщо так, то чому?

3. Чи вдалося вирішити на необхідному рівні поставлені завдання й уникнути при цьому перевантаження учнів? Самооцінка уроку.

4. Які причини невдач і недоліків проведеного уроку?

5. Які висновки з результатів уроку необхідно зробити на май­бутнє?

Самоаналіз уроку

1. Яке місце даного уроку в темі, розділі, курсі; чи пов'язаний він із попередніми, на що в них опирається? Як цей урок працює на на­ступні уроки? У чому його специфіка?

2. Яка характеристика реальних навчальних можливостей учнів даного класу? Які особливості учнів були враховані мною при плану­ванні уроку? Чи опиралася на діагностику загальнонавчальних спеціаль­них умінь?

3. Які завдання я вирішую на уроці: а) загальноосвітні; б) виховні; в) розвиваючі? Чи була забезпечена їхня комплектність? Які завдання були для мене головними, стрижневими, як ураховано в завданнях особ­ливості класу й окремих груп школярів?

4. Чому обрана структура уроку була раціональна для рішення цих завдань? Чи раціонально виділений час на опитування вивченого нового матеріалу, закріплення, розбору домашнього завдання (якщо урок ком­бінований)? Логічний зв'язок між різними етапами уроку.

5. На якому змісті (на яких поняттях, ідеях, положеннях, фактах) ро­биться головний акцент на уроці й чому? Чи виділений об'єкт міцного засвоєння, тобто із усього розказаного виділити головне ясно й чітко, щоб діти не загубилися в обсязі другорядного?

6. Яке сполучення форм навчання було обрано для розкриття но­вого матеріалу й чому? Чи необхідний диференційований підхід до учнів? Що покладено в основу диференціації? Що диференціювалося? Тільки обсяг, або тільки зміст, або ступінь допомоги, зробленої учнем, або все в сукупності?

8. Як був організований контроль за засвоєнням знань, умінь, нави­чок учнів? У яких формах і яких методах він здійснювався?

9.Як використано на уроці навчальний кабінет? Чи доцільно ви­користано засоби навчання?

10.За рахунок чого на уроці підтримувалася психологічна атмо­сфера, у чому конкретно проявлялася культура спілкування із класом, групою? Поведінка у критичній ситуації? Як був реалізований вихов­ний вплив особистості вчителя?

Самоаналіз уроку

1. Тип і вид уроку, зв'язок його з попередніми.

2. Які головні завдання уроку, як вони враховані під час реалізації мети уроку?

3. Чи раціонально використано час уроку?

4. Чи раціональна структура уроку для реалізації головних завдань, досягнення мети?

5. Які методи навчання використано для вивчення нового матеріалу?

6.    Як здійснюється контакт із класом, окремими учнями?

7.  Ефективність організації самостійної роботи.

8.   Чи були елементи самоосвіти, самовиховання?

9. Чи використано індивідуальний і груповий підхід до навчання?

10.  Як організовано контроль і самоконтроль за активністю знань?

11.   Чи забезпечено цілеспрямованість, оптимальну розумову діяльність учнів?

12.    Запобігання розумовому перевантаженню учнів та його подолання.

13.    Створення проблемно-пошукових ситуацій для глибини засвоєння матеріалу, емоційного настрою учнів.

14.   Дотримання правил педагогічного такту, загальноприйнятої етики, норм взаємин учителя та учня.

15.    Елементи, етапи, форми, методи, які були найвдалішими.

16. Що із запланованого не вдалося? Чому?

17.    Чи цікавив урок учнів?

18. Як працювати над подоланням недоліків? Яка необхідна допомога?