Июня 2020 Июля 2020
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

ГАРМОНІЗАЦІЯ ХАРАКТЕРУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ШЛЯХОМ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Сьогодні перед педагогами і психологами гостро стає проблема психологічної профілактики дисгармоній характеру сучасної молоді, які проявляються в емоційній неврівноваженості, егоцентризмі, агресивності, слабовіллі, жадібності, безвідповідальності і стають причинами психологічних проблем юнаків та  дівчат.

З метою гармонізації характеру учнівської молоді нами розроблений інноваційний спецкурс, спрямований на гармонізацію характеру старшокласників шляхом духовно-морального розвитку особистості, формування моральних ставлень до інших людей, до себе, до праці, до світу в цілому. Спецкурс поєднує лекції, дискусії, психотренінгові вправи, рольові ігри, що спрямовані на засвоєння духовних цінностей, формування духовно-моральних якостей. Спецкурс включає 12 тематичних занять (по 6 теоретичних, 6 психотренінгових занять).

Метою гармонізації характеру є розвиток духовно-моральної саморегуляції – здатності управляти своїми емоціями й діями, керуючись моральними принципами: збереження миру, любові, взаємоповаги; дотримання принципів помірності й позитивності в усіх життєвих проявах.

Завданнями спецкурсу виступають: 1. Актуалізація психологічних знань, розвиток здатності до самопізнання. 2. Самоусвідомлення позитивних і негативних рис. 3. Усвідомлення зв'язку між дисгармоніями характеру і наявністю психологічних проблем. 4. Формування мотивації духовно-морального самовдосконалення. 5. Розвиток рефлексії, совісті, відповідальності, здатності до морального вибору, до свідомого визнання своїх помилок. 6. Формування позитивного мислення, позитивних почуттів. 7. Набуття досвіду самовиховання характеру, навичок моральної поведінки. 8. Систематизація знань, рефлексія отриманого досвіду.

Спецкурс був впроваджений в якості факультативу для учнів10-х класів загальноосвітніх шкіл міст Прилуки, Києва й Білої Церкви. Для оцінки ефективності спецкурсу була проведена психодіагностика рис характеру учнів до й після відвідування факультативу протягом року. Для порівняння результатів також було проведено два аналогічних психодіагностичних зрізи у контрольній групі (серед тих учнів, хто не відвідував спецкурсу).

Результати даного експерименту є досить показовими і свідчать про зростання в експериментальній групі показників моральних якостей (альтруїзму, відповідальності, чесності, доброзичливості, емпатії), вольових якостей (організованості, стресостійкості), а також креативності, толерантності, оптимістичності. Значно знизився рівень таких негативних рис як агресивність, лицемірство, екстернальність, корисливість, психічна збудливість та невротичність.

В експериментальній групі кількість осіб, з низьким рівнем гармонійності характеру значно знижується (на 16 %), а в контрольній залишається майже незмінною. Проте, кількість учнів з високим рівнем гармонійності характеру в експериментальній групі зростає (на 14 %), а в контрольній знижується (на 10 %). Це наштовхує на висновок: якщо людина свідомо не займається духовно-моральним самовихованням, то в неї автоматично гальмується особистісний розвиток, що знижує гармонійність характеру.

Отже, гармонізація характеру відбувається завдяки довільному спрямуванню особистості в русло духовно-морального саморозвитку.

Наприкінці навчального року нами було проведено опитування психологів, які проводили спецкурс. Усі психологи підтверджують його корисність і доцільність, відзначаючи, що старшокласники брали активну участь у тренінгах і рольових іграх. Також, серед психологів неодноразово лунають проблемні питання щодо невистачання часу на психологічні заняття, адже у навчально-виховному плані освітніх закладів відсутня необхідна кількість годин на психологічну роботу з учнями.

Найбільшу зацікавленість у старшокласників викликали такі теми як:

-       Моральні  ставлення  людини – основа   її гармонійного  характеру.

-       Самоаналіз результатів психодіагностики рис характеру.

-       Саморозвиток духовно-моральних, вольових, креативних і комунікативних якостей.

-       Усвідомлення рис характеру, які допомагають міжособистісному спілкуванню.

-       Особливо сподобалися психологічні рекомендації та практичні вправи щодо набуття навичок відновлення після стресу.

Отже, виходячи з вираженої зацікавленості проблемами морального змісту, можемо відзначити досить розвинуту мотивацію старшокласників до самопізнання, що є проявом їх психологічної готовності до духовно-морального саморозвитку.

Найбільш дискусійними були теми:

-  Що таке саморозвиток, духовно-моральне самовдосконалення?

-  Критерії гармонійного характеру.

-  Совість і мораль; брехливість і чесність; питання цнотливості, сріблолюбства, гордині.

-  Боротьба з пристрастями, розвиток моральних чеснот, сили волі, позитивного мислення.

Дискусійність означених питань означає зону найближчого особистісного розвитку старшокласників, а саме: визначення системи духовно-моральних цінностей та критеріїв конструктивної поведінки людини. Тобто, мотивація саморозвитку в учнів сформована, але моральних орієнтирів для її реалізації не вистачає.

Найбільш складними для учнів була тема:

-           Дисгармонії характеру як актуальна проблема сучасної людини (адже, на думку старшокласників сучасна молодь не має дисгармоній характеру).

Неусвідомленість сутності дисгармоній характеру свідчить про низький рівень моральної самосвідомості учнів. Високий рівень его-захісних психологічних механізмів (самовиправдання власних помилок і негативних рис) ускладнює міжособистісні взаємини юнаків та дівчат. Тому сьогодні доцільно спрямовувати психолого-педагогічний вплив на формування у старшокласників рефлексії, самокритичності, мотивації саморозвитку, розуміння дихотомічної природи добра і зла, на боротьбу з власною недосконалістю.

Отже, актуальним завданням сучасної освіти є створення психолого-педагогічних умов духовно-морального оздоровлення молоді. Значна увага має приділятися формуванню світогляду юнаків та дівчат на основі духовно-моральних цінностей, що сприяє зміцненню духовних сил  і гармонізації характеру.

Якщо ваш заклад зацікавлений у тому, щоб запровадити спецкурс гармонізації характеру, ми можемо найближчим часом вислати Вам електронну книгу з повним змістом спецкурсу (теоретичних і практичних занять).

 

Дякую за увагу.

 

Павлик Наталія Василівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України